Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní Family 1+21ml

Vlastnosti Vhodné pro děti od 6 měsíců 2v1 okamžitá a nepřetržitá ochrana proti komárům Bez... více informací »
Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní Family 1+21ml
Značka: Raid
242 Kč
Více informací »
Vlastnosti Vhodné pro děti od 6 měsíců 2v1 okamžitá a nepřetržitá ochrana proti komárům Bez...

Vlastnosti

Vhodné pro děti od 6 měsíců
2v1 okamžitá a nepřetržitá ochrana proti komárům
Bez parfemace
Jemné osvětlení

Skladování a použití

Způsob skladování
Typ Trvanlivé
Příprava a použití
Návod na použití 1 Odstraňte uzávěr zmáčknout a vyšroubovat Náplň zašroubujtezatlačte do zajištění do el odpařovače 2 Otočte zástrčkou tak aby náplň byla ve svislé poloze 3 Zasuňte el odpařovač do odpovídající zásuvky až se rozsvítí kontrolní dioda Když je náplň prázdná odpojte odpařovač od el sítě a vyměňte ji za novou 4 Po použití odpojte odpařovač od el sítě Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze
Skladování
Minimální doba skladovatelnosti 4 roky od data výroby MAN uvedeného na obale

Podrobná data

CLP Regulation
životní prostředí Nebezpečí
nebezpečnost pro zdraví Nebezpečí
Bezpečnostní varování
Raid Family elektrický odpařovač tekutý

Nebezpečí

Obsahuje destiláty ropné hydrogenované střední Účinná látka prallethrin 12 12 gkg Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky Jeli nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Uchovávejte mimo dosah dětí PŘI POŽITÍ Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKOlékaře NEVYVOLÁVEJTE zvracení PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím vody a mýdla Skladujte uzamčené Používejte podle návodu Nepoužívejte v uzavřeném prostoru Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku Během používání el odpařovač ničím nezakrývejte Nedotýkejte se el odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama pokud je zapojen Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária akvária zvířecí a ptačí klece Vypněte filtry u akvárií Nedotýkejte se knotu Uchovávejte odděleně od potravin nápojů a krmiv

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Pokyny pro předcházení vzniku požáru toxicity zásahu el proudem nebo zraněním PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE VÝSTRAHA Při používání el spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících POZOR Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím Děti si se spotřebičem nesmějí hrát Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících el zásuvek na větraném místě kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo s rozdvojkami Neponořujte do vody Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte Do odpařovačů Raid používejte jen náplně Raide Spotřebič se má používat pouze s doporučeným odpařovacím médiem Použití jiných látek může vést k nebezpečí otravy nebo požáru Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat Tyto pokyny jsou k dispozici na wwwscjproductsinfo
Jazyky na balení

Čeština
Slovenština
Rozklad popisu
Funkční jméno Elektrický odpařovač
Varianta Tekutý

Kvalitní kousek Raid elektrický odpařovač s tekutou náplní Family 1+21ml originál od výrobce Raid je k získání u nás právě za outletovou cenu. Akční ceny již od 242 Kč.